President B. John Galbraith

President of BYU-Idaho Fourth Stake